Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Renskötselkonventionen Ds 2010:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian återfinns renskötselkonventionen samt förslag på att denna ska godkännas av riksdagen. I promemorian lämnas även förslag till författningsändringar på grund av den nya konventionen.

Observera att den nedladdningsbara pdf:en i sin helhet är tung att ladda ner på grund av bilagornas storlek. Promemorian utan bilagor går snabbare att ladda ner.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Frågor kring 2009 års renskötselkonvention

    Denna Ds syftar bland annat till att ta omhand de frågor som väcktes i samband med remitteringen av Ds 2010:22 renskötselkonventionen. Förutom de jurdiska och ekonomiska frågeställningar som uppkommit vid den tidigare remitteringen analyseras den samiska arbetsgruppens förslag.

  • Renskötselkonventionen

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition