Renskötselkonventionen Ds 2010:22

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Frågor kring 2009 års renskötselkonvention

    Denna Ds syftar bland annat till att ta omhand de frågor som väcktes i samband med remitteringen av Ds 2010:22 renskötselkonventionen. Förutom de jurdiska och ekonomiska frågeställningar som uppkommit vid den tidigare remitteringen analyseras den samiska arbetsgruppens förslag.

  • Renskötselkonventionen

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition