Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Komplettering av kollektivtrafiklagen Ds 2011:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som träder i kraft den 1 januari 2012. Förslagen är föranledda av att det redan innan lagen träder i kraft har framkommit skäl att utöka lagens tillämpningsområde och göra vissa kompletteringar och ändringar i lagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)