Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Publicerad

En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken, som

  • ger resenärerna rätt till reseinformation, bl.a. om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken,
  • innehåller bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter,
  • ger en resenär som har köpt en biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären.

Den föreslagna lagen omfattar i huvudsak resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss. Bestämmelserna ska gälla lika oavsett vilket av trafikslagen som används. En transportör ska inte kunna använda resevillkor som är till nackdel för resenärerna i jämförelse med lagen. Genom förslagen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkor som transportörerna tillämpar och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills har gällt.
Den nya lagen om resenärers rättigheter och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Pressmeddelande: Lag om ersättning för förseningar i kollektivtrafiken

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)