Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lag om ersättning för förseningar i kollektivtrafiken

Publicerad

Regeringen föreslår att kollektivtrafikresenärernas rättigheter stärks. Det innebär bland annat att resenärernas rätt till information om förseningar utökas och att en lagstadgad rätt till ersättning vid förseningar införs.

Den nya lagen ska vara trafikslagsövergripande och gälla vid resor med tåg, tunnelbana, spårvagn och buss.

– För resenärerna i kollektivtrafiken är det viktigt med förutsebara och rättvisa regler för ersättning vid förseningar. Man ska inte bara vara hänvisad till de resegarantier som olika trafikbolag ensidigt bestämmer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det är också viktigt att resenärerna får samma rättigheter över hela landet. Det ska kvitta om man reser i Norrbotten eller Blekinge när det gäller rätten till ersättning vid förseningar, säger Morgan Johansson.

Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Lagen innehåller bland annat:

  • Lagstadgad minimirätt till ersättning vid förseningar som är mer än 20 minuter. Ersättningen ges för annan transport med till exempel taxi eller egen bil alternativt ersättning för biljettpriset med 50 procent vid mer än 20 minuters försening, 75 procent vid mer än 40 minuters försening och 100 procent vid mer än 60 minuters försening.
  • Transportörernas skyldighet att lämna reseinformation om bland annat aktuella förseningar eller andra störningar i trafiken utökas.
  • Konsumentverket ges möjlighet att ingripa, med ekonomiska påföljder i form av vitesförelägganden, mot den transportör som inte fullgör den lagstadgade informationsskyldigheten.
  • Resenärer med periodkort får rätt att frånträda avtalet vid ändrat trafikutbud. Bestämmelsen kan bli viktig för resenärer som köper periodkort med lång giltighetstid och som kostar mycket pengar, till exempel ett årskort.
  • Transportörens ansvar vid förseningar ska gälla oavsett om förseningen beror på omständigheter som transportören inte har kunnat undvika eller förebygga följderna av. Transportörerna kan alltså inte friskriva sig från förseningsansvaret vid så kallad force majeure.

Förslagen innebär inte något hinder för den transportör som erbjuder mer generös ersättning vid förseningar än vad som följer av lagstiftningen.

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Lagrådsremiss: Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00