Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Domarnomineringar till internationella domstolar Ds 2011:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågan om hur Sverige ska nominera domare och generaladvokater i internationella domstolar.

Förslaget innebär att beredning av ärenden rörande nominering av domare och i förekommande fall generaladvokater till EU-domstolen, dess tribunal och Europadomstolen (de europeiska domstolarna) ska hanteras av Domarnämnden i en ordning som ligger nära den som gäller för justitieråd. I sådana ärenden ska nämnden tillföras särskild kunskap rörande arbete i internationella domstolar. Domarnämnden ska således på lämpligt sätt informera om det lediga uppdraget samt efter beredning lämna förslag till regeringen. Detta ska emellertid inte behöva ske för det fall att en domare i EU domstolen eller dess tribunal ställer sig till förfogande för omval.

Beträffande övriga internationella domstolar föreslås att dessa nomineringar ska beredas på det sätt som regeringen finner lämpligt med möjlighet att också tillämpa den ordning som föreslås gälla för de europeiska domstolarna.

Det föreslås att de nya reglerna ska meddelas i en särskild lag och gälla fr.o.m. den 1 januari 2012.


Summary in English:

This memorandum deals with the issue of how Sweden should nominate judges and advocates-general at international courts.

Under the proposal, the Judges Proposals Board would prepare matters concerning the nomination of judges and, should the occasion arise, advocates-general to the European Court of Justice, the General Court and the European Court of Human Rights (the European courts) in a manner similar to that which applies for supreme court justices. In such matters, the Board would be provided with special knowledge concerning work at international courts. The Judges Proposals Board would thus provide information about the available post in an appropriate way and, after preparation, submit proposals to the Government. This would not be necessary, however, in the event that a judge at the European Court of Justice or the General Court submits themselves for re-election.

With regard to other international courts, it is proposed that these nominations be prepared in a way deemed appropriate by the Government, with the possibility of also applying the manner proposed for the European courts.

It is proposed that a special Act determine the new regulation and apply from 1 January 2012.