Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) Ds 2011:40

Publicerad Uppdaterad

En översyn ska göras av radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att radio- och tv-lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, dvs. sändningar i kabel och ip-tv-sändningar.

Ladda ner:

Förslag lämnas också om att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. I övriga tv-sändningar ska detta vara tillåtet endast undantagsvis.

De övriga förslag som lämnas i promemorian är i huvudsak av förtydligande eller språklig karaktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Bakgrund

Den nuvarande radio- och tv-lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010. Lagen innebar bland annat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) genomfördes i svensk lagstiftning.

I samband med beredningen av radio- och tv-lagen aktualiserades vissa frågor där det vid den tidpunkten saknades antingen lagstöd eller beredningsunderlag för att lämna förslag till ändringar. I denna promemoria lämnas förslag i dessa delar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)

    En översyn ska göras av radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att radio- och tv-lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, dvs. sändningar i kabel och ip-tv-sändningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i radio- och tv-lagen

    I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel- och ip-nät.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i radio- och tv-lagen

    I propositionen lämnas förslag till ändringar i radio- och tv-lagen(2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, det vill säga sändningar i kabel- och ip-nät.

Laddar...