Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Ds 2012:08

Publicerad Uppdaterad

I denna promemoria redovisas en översyn av det framtida behovet av en nationell samordning på hemslöjdsområdet. Översynen utgår från de ändrade förutsättningar som följer av att den nya kultursamverkansmodellen för fördelning av statligt stöd till regional kulturverksamhet införs successivt från och med 2011.

Ladda ner:

Modellen innebär blanda annat att myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor inte längre ska fördela statsbidrag till länshemslöjdskonsulenter och frågan är om denna förändring också medför ett minskat behov av nationell samordning på hemslöjdsområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor

    I denna promemoria redovisas en översyn av det framtida behovet av en nationell samordning på hemslöjdsområdet. Översynen utgår från de ändrade förutsättningar som följer av att den nya kultursamverkansmodellen för fördelning av statligt stöd till regional kulturverksamhet införs successivt från och med 2011.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition