Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beskattning av tillsatser i motorbränsle

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian behandlas vissa frågor om beskattningen av energiprodukter som är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att utöka motorbränslets volym. Förslagen i promemorian avser att hantera frågan om skatteplikt för sådana produkter samt göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarandet vid flyttningar av dessa.

I promemorian föreslås även ett förtydligande av bestämmelsen om avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt och en mindre ändring av en bestämmelse om skattskyldighetens inträde när bränsle används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi och lagen om ändring i lagen om skatt på energi.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)