Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler Ds 2012:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges rättsliga samarbete med de av FN:s säkerhetsråd inrättade brottmålstribunalerna för forna Jugoslavien och för Rwanda följer särskilda bestämmelser. Dessa tribunaler ska nu stegvis avvecklas och ersättas av en gemensam internationell avvecklingsmekanism. FN-staternas samarbetsskyldighet gentemot avvecklingsmekanismen är i allt väsentligt densamma som i förhållande till de två tribunalerna. I promemorian föreslås därför att de särskilda regler som gäller för rättsligt samarbete med tribunalerna också ska gälla i förhållande till avvecklingsmekanismen.

I lagen som reglerar samarbetet med tribunalerna och avvecklingsmekanismen föreslås vidare en bestämmelse om att svenska domstolar och åklagare får söka rättslig hjälp i brottmål från dessa internationella organ. Motsvarande förtydligande föreslås i lagen om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall kompletteras så att den även omfattar avvecklingsmekanismen och till den anknutna personer.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2013. I promemorian föreslås även att en gammal författning som rör en numera obsolet konvention från 1870 mellan Sverige och Belgien om utlämning av förbrytare ska upphävas vid samma tidpunkt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)