Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen Ds 2023:7

Publicerad

Protokoll nr 16 till den europe­iska konven­tionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande friheterna (Europa­konven­tionen) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Protokollet inne­bär en möjlighet för konventions­staterna att låta de högsta dom­stolarna få begära rådgivande yttranden från den europe­iska dom­stolen för de mänskliga rättig­heterna, vanligen kallad Europa­domstolen, i principiella frågor som rör tolk­ningen eller tillämp­ningen av de mänskliga fri- och rättig­heterna såsom de definieras i Europa­konventionen och dess tillhörande protokoll.

Ladda ner:

Ett råd­givande yttrande är inte bindande. Det är i stället tänkt att fungera som stöd och väg­ledning vid rätts­tillämp­ningen. Syftet med ordningen är att för­bättra dialogen och sam­spelet mellan Europa­dom­stolen och de högsta natio­nella dom­stolarna. Det förutses bidra till att effektivi­sera och stärka skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna. I pro­memorian görs bedöm­ningen att en ratifi­cering skulle kunna öka Sveriges förmåga att garan­tera skyddet för mänskliga fri- och rättigheter på nationell nivå.

I promemorian föreslås att riksdagen godkänner tilläggs­protokoll 16 och antar vissa ändringar i lagen (1994:1219) om den europeiska konven­tionen angående skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande fri­heterna. Genom ändringarna kommer tilläggs­protokollet att gälla som svensk lag. Det föreslås också att riksdagen antar en ny lag om råd­givande yttrande från Europa­domstolen. Den nya lagen innebär att Högsta domstolen, Högsta förvaltnings­domstolen, Mark- och miljö­över­domstolen i egenskap av sista instans, Svea hovrätt i egen­skap av sista instans i hyres­mål, Migra­tions­över­dom­stolen och Arbets­domstolen får rätt att begära rådgivande yttranden från Europa­domstolen. Lagarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen

    Protokoll nr 16 till den europe­iska konven­tionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande friheterna (Europa­konven­tionen) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Protokollet inne­bär en möjlighet för konventions­staterna att låta de högsta dom­stolarna få begära rådgivande yttranden från den europe­iska dom­stolen för de mänskliga rättig­heterna, vanligen kallad Europa­domstolen, i principiella frågor som rör tolk­ningen eller tillämp­ningen av de mänskliga fri- och rättig­heterna såsom de definieras i Europa­konventionen och dess tillhörande protokoll.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition