Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen Prop. 2023/24:161

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen och antar vissa ändringar i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom ändringarna kommer tilläggsprotokollet att gälla som svensk lag.

Ladda ner:

Protokoll nr 16 till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen) innebär en möjlighet för konventionsstaterna att låta de högsta domstolarna få begära rådgivande yttranden från den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, vanligen kallad Europadomstolen, i principiella frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av de mänskliga fri- och rättigheterna såsom de definieras i Europakonventionen och dess tillhörande protokoll.

Det föreslås också att riksdagen antar en ny lag om rådgivande yttrande från Europadomstolen. Den nya lagen innebär att Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Migrationsöverdomstolen samt Svea hovrätt i hyresmål får rätt att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen

    Protokoll nr 16 till den europe­iska konven­tionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande friheterna (Europa­konven­tionen) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Protokollet inne­bär en möjlighet för konventions­staterna att låta de högsta dom­stolarna få begära rådgivande yttranden från den europe­iska dom­stolen för de mänskliga rättig­heterna, vanligen kallad Europa­domstolen, i principiella frågor som rör tolk­ningen eller tillämp­ningen av de mänskliga fri- och rättig­heterna såsom de definieras i Europa­konventionen och dess tillhörande protokoll.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...