Remiss av Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen Diarienummer: Ju2023/00775

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat promemorian Tilläggs­protokoll 16 till Europa­konventionen, Ds 2023:7.

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remissen Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.