Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Ds 2013:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

År 2011 skärptes den integritetsskyddande regleringen i kreditupplysningslagen som gäller när en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ur databaser, t.ex. genom internet. Även för dessa fall infördes krav på att beställaren av kreditupplysningen ska ha ett legitimt behov av den och att en kreditupplysningskopia ska skickas till den som kreditupplysningen avser. Dessutom infördes en skyldighet att rätta felaktiga uppgifter i kreditupplysningar. Efter lagändringarna har det uppstått nya former av kreditupplysningstjänster via utgivna tekniska upptagningar, t.ex. usb-minnen. Sådant utlämnande kan i dag ske med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen utan att de integritetsskyddande reglerna i kreditupplysningslagen är tillämpliga, vilket är till skada för den enskildes personliga integritet.

På sikt kan nya slags tjänster för utlämnande av kreditupplysningar komma att utvecklas genom andra former av tekniska lösningar. I promemorian görs bedömningen att den enskildes personliga integritet vid utlämnande av kreditupplysningar behöver stärkas genom en mer teknikoberoende reglering. I promemorian föreslås att samtliga former av utlämnanden av kreditupplysningar på sätt som avses i yttrandefrihetsgrundlagen bör omfattas av kreditupplysningslagens skyddsregler med krav på legitimt behov, kreditupplysningskopia och rättelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utlämnande av kreditupplysning som sker med stöd av tryck-frihetsförordningen berörs inte av förslaget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition