Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online Fi2022/00489

Publicerad

Ladda ner:

I dag gäller att en betaltjänstleverantör – t.ex. ett kreditinstitut – ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Kravet på kundautentisering kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom användning av e-legitimation eller bankdosa. Kravet på kundautentisering har medfört att bedrägerier vid betalningar vid e-handel har minskat kraftigt.

Många konsumenter drabbas av bedrägerier vid krediter vid e-handel och det är angeläget att möjligheterna för kriminella att genomföra sådana bedrägerier motverkas. I promemorian förslås därför ett utökat krav på stark kundautentisering. Det innebär att en betaltjänstleverantör eller ett konsumentkreditinstitut ska tillämpa stark kundautentisering när en konsument använder ett betalningssätt som innebär betalningsanstånd vid ett köp av varor eller tjänster online.

Finansinspektionen utövar i dag tillsyn över att konsumentkredit-instituten följer rörelselagstiftningen och Konsumentverket utövar tillsyn över att instituten följer konsumentkreditlagen. I promemorian föreslås att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. Konsumentverket ska i fortsättningen ansvara för den marknadsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 maj 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

    Många konsumenter drabbas av bedrägerier vid krediter vid e-handel och det är angeläget att möjligheterna för kriminella att genomföra sådana bedrägerier motverkas. I lagrådsremissen föreslås därför att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.

Proposition (1 st)

  • Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

    Många konsumenter drabbas av bedrägerier vid krediter vid e-handel och det är angeläget att möjligheterna för kriminella att genomföra sådana bedrägerier motverkas. I propositionen föreslås därför att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.