Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Ds 2013:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian görs en översyn av de särskilda skyndsamhetskrav och tidsfrister som gäller handläggningen av ärenden där ungdomar är inblandade som misstänkta eller målsägande under förundersökningen och i domstol.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition