Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Ds 2013:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian redogörs för de rättsliga förutsättningar för ett eller flera register över personer som har meddelats tillträdesförbud av åklagare eller domstol enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang respektive stängts av från tillträde till ett arrangemang efter beslut av en arrangör (arrangörsavstängning).

I promemorian läggs fram förslag till författningsreglering av frågor som rör ett nationellt register över meddelade tillträdesförbud (tillträdesförbudregistret). Däremot läggs inte fram något förslag till författningsreglering av ett register över arrangörsavstängningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)