Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på de arrangerande idrottsorganisationerna. Samtidigt måste dock samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar vid matcherna.

Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot våld i samband med idrottsarrangemang är möjligheten att besluta om tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska vara effektivt krävs att de personer som har meddelats förbud inte släpps in på arenorna utan kan stoppas av arrangörerna vid inpasseringskontrollen. För idrottsorganisationerna kan det i dag många gånger vara svårt att känna till vilka som har tillträdesförbud och att identifiera dessa personer.

I lagrådsremissen föreslås därför en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud (tillträdesförbudsregistret). Utöver Polismyndigheten ska idrottsorganisationer kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud.

De uppgifter som ska få registreras och behandlas är bland annat namn, fotografi, omfattningen av beslut om tillträdesförbud och överträdelser av gällande tillträdesförbud. Lagen kompletteras med en rätt för polisen att fotografera den som har tillträdesförbud eller skäligen kan antas få det, om syftet är att fotografiet ska tillföras tillträdesförbudsregistret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015. Bestämmelsen om direktåtkomst till registret ska dock träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)