Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian lämnas en rad förslag för att stärka patientsäkerheten och rättssäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition