Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I utkastet till lagrådsremiss föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. Regeringen föreslår att en spärreglering ska införas med innebörd att åklagaren inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt får inte Skatteverket fatta beslut om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess om samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Bestämmelserna föreslås föras in i skattebrottslagen och skatteförfarandelagen.

Regeringen föreslår också att en reglering om ett samlat sanktionsförfarande i en domstol ska införas: Allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen på yrkande av åklagare kunna besluta om skattetillägg. Detta föreslås regleras i en ny lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Regeringen föreslår också att reglerna om åtalsprövning och anmälan om skattebrott i skattebrottslagen ska justeras.

När det gäller normalt tillgängligt kontrollmaterial föreslår regeringen att uttrycket tillgängliga avstämningsuppgifter ska användas i stället och att förutsättningarna för att ta ut skattetillägg ska justeras. De föreslagna ändringarna kommer att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet ytterligare, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och genom att reglerna blir tydligare och mer förutsebara för enskilda och för tillämpande myndigheter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Laddar...