Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Ds 2015:10

Publicerad · Uppdaterad

I denna promemoria behandlas huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.

Ladda ner:

Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål föreslås bli förlängd liksom tidsfristen för
när en talan om återlämnande senast ska väckas. Det föreslås också att de myndigheter som hanterar utförseltillstånd, d.v.s. Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, ska ges behörighet att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

    I denna promemoria behandlas huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i kulturmiljölagen

    I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) som antogs den 15 maj 2014.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i kulturmiljölagen

    I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informations-systemet för den inre marknaden (IMI) som antogs den 15 maj 2014. I propositionen föreslås bland annat att definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ska ändras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.