Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Ds 2015:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015. Ett upphävande av lagen medför att följdändringar måste göras i socialförsäkringsbalken, lagen om anställningsskydd, föräldraledighetslagen, lagen om arbetslöshetsförsäkring samt inkomstskattelagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

    I propositionen föreslås att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Förslaget utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.