Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Dnr Ju2015/05400/L4

Publicerad Uppdaterad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ladda ner:

Ändringarna görs för att genomföra det omarbetade explosivvarudirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk [omarbetning]). Ändringarna innebär att det uttryckligen regleras i lagen att export av explosiva varor omfattas av krav på tillstånd samt ett antal följdändringar med anledning av detta. Vidare föreslås en ändring med anledning av direktivets krav på åtgärder efter befattning med explosiva varor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)