Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer Ds 2013:39

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 15 januari 2013 förordningen (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver kompletterande bestämmelser när det gäller bl.a. utpekande av myndigheter och sanktioner för överträdelse av förordningen. I promemorian lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 2 september 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)