Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny lag, en ny förordning och en förordningsändring. Syftet med författningsändringarna är att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Ladda ner:

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bland annat de krav som ställs på utformningen av gasanordningar och tillbehör för att dessa ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar och tillbehör är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I en ny lag anges att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att förordningen följs, ska utövas av de myndigheter som regeringen bestämmer. Marknadskontrollmyndigheterna ska bland annat få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas. Vidare ska marknadskontrollmyndigheterna i vissa fall kunna ansöka hos förvaltningsdomstol om utdömande av sanktionsavgift. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om hjälp från Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande.

I en ny förordning utses Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket till marknadskontrollmyndigheter. Respektive myndighet ska vara marknadskontrollmyndighet när det gäller de risker som följer med användandet av gasanordningar och som faller under myndighetens område.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

    I promemorian lämnas förslag till en ny lag, en ny förordning och en förordningsändring. Syftet med författningsändringarna är att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)