Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar Diarienummer: Ju2017/09045/L4

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
12 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.