Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer" redovisas kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen. Huvudsyftet med EU-förordningen är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemikalier.

Förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver vissa kompletterande bestämmelser bland annat när det gäller utpekande av myndigheter och sanktioner för överträdelse av förordningen. I lagrådsremissen lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Det föreslås att bestämmelserna tas in i en ny lag.

EU-förordningen om sprängämnesprekursorer innebär att de sprängämnesprekursorer som finns listade i en bilaga till förordningen inte får tillhandahållas till, införas, innehas, eller användas av enskilda personer. Medlemsstaterna ges dock möjlighet att besluta om undantag från förbudet genom bland annat ett tillståndssystem. I lagrådsremissen föreslås att i Sverige införs ett tillståndssystem för tre av EU-förordningens ämnen.

Regeringen har beslutat att lämna lagförslaget till Lagrådet för granskning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)