Statliga utställningsgarantier

Ansvarig: Kulturdepartementet

I promemorian om Statlig utställningsgaranti föreslås en höjning av de avgifter som utställningssamordnarna betalar för de statliga garantierna, så att de ska täcka kostnaderna för handläggningen av ärendena. Det gör de inte för närvarande och verksamheten redovisar ett ackumulerat underskott hos Statens Kulturråd.

Ladda ner:

Den fasta avgiften för att få en utställningsgaranti bör höjas från 3 000 till 5 000 kronor i syfte att öka intäkterna så att handläggningskostnaderna i högre grad kan täckas. Den högsta rörliga avgiften bör höjas från 100 000 till 150 000 kronor, för att utställningar med ett garantibelopp på mellan 200 och 300 miljoner kronor i högre grad ska få medverka i finansieringen av systemet med statliga utställningsgarantier.

I ett ärende om utställningsgarantier är flera parter inblandade, främst Statens kulturråd, Kammarkollegiet, utställningsanordnaren och den som lånar ut ett föremål till en utställning. Informationen om vad som innefattas i systemet med statlig utställningsgaranti behöver förbättras. Detta gäller i relationen mellan Statens kulturråd och utställningsanordnaren, men framför allt i relationen mellan utställningsanordnaren och den som lånar ut föremål. Behovet av dokument som kan användas i kontakter med utländska utlånare behöver särskilt uppmärksammas.

Ändringarna i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Statliga utställningsgarantier

    I promemorian om Statlig utställningsgaranti föreslås en höjning av de avgifter som utställningssamordnarna betalar för de statliga garantierna, så att de ska täcka kostnaderna för handläggningen av ärendena. Det gör de inte för närvarande och verksamheten redovisar ett ackumulerat underskott hos Statens Kulturråd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse