Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Stöd till produktion av audiovisuella verk Ku2022/00908

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk. Med ett audiovisuellt verk avses i förordningen spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Ladda ner:

Stöd föreslås få ges till företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet under förutsättning att

  • produktionen helt eller delvis genomförs i Sverige,
  • producenten under de närmaste fem åren före ansökan har haft huvudansvaret för produktionen av minst ett audiovisuellt verk som har distribuerats,
  • produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • producenten har tecknat ett avtal om distribution av det audiovisuella verket,
  • produktionens färdigställande har garanterats genom tecknandet av en färdigställandegaranti eller motsvarande försäkring, och
  • produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för.

Stöd föreslås ges med högst 25 procent av stödberättigande kostnader. Med stödberättigande kostnader avses kostnader som är nödvändiga för produktionen och som uppstått i Sverige i form av köp av varor och tjänster från företag som är skattskyldiga för verksamhet i Sverige och löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige. Tillväxtverket ska pröva frågor om stöd enligt förordningen. Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 27 september 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Stöd till produktion av audiovisuella verk

    Denna promemoria innehåller förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk. Med ett audiovisuellt verk avses i förordningen spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...