Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Europeiska politiska partier Ds 2015:47

Publicerad

I denna promemoria behandlas den associationsrättsliga och skatterättsliga hanteringen av europeiska politiska partier och stiftelser samt frågor om redovisning och revision.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att europeiska politiska partier och
stiftelser i svensk rätt ska jämställas med ideella föreningar. Vad
gäller redovisning och revision föreslås emellertid viss särreglering.
Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet föreslås att dessa
partier och stiftelser alltid ska vara bokföringsskyldiga och att de
ska avsluta bokföringen med en årsredovisning. Vidare föreslås att
endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna
vara revisor i ett sådant parti eller en sådan stiftelse.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017,
vilket är samma dag som EUPP-förordningen ska börja tillämpas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Europeiska politiska partier

    I denna promemoria behandlas den associationsrättsliga och skatterättsliga hanteringen av europeiska politiska partier och stiftelser samt frågor om redovisning och revision.

Remiss Ds 2015:47

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)