Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Publicerad

Under hösten 2014 antogs EU:s förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Genom förordningen införs två nya europeiska associationsformer för politiskt arbete på EU-nivå, europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska jämställas med ideella föreningar i svensk rätt. De ska dock till skillnad från ideella föreningar i allmänhet alltid vara bokföringsskyldiga och avsluta bokföringen med en årsredovisning.

Vidare föreslås att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna vara revisor i ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, vilket är samma dag som förordningen ska börja tillämpas.

Pressmeddelande: Förbättrade förutsättningar för politiskt arbete på EU-nivå

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Europeiska politiska partier

    I denna promemoria behandlas den associationsrättsliga och skatterättsliga hanteringen av europeiska politiska partier och stiftelser samt frågor om redovisning och revision.

Remiss Ds 2015:47

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)