Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade förutsättningar för politiskt arbete på EU-nivå

Publicerad

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som kompletterar EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Förordningen som antogs under hösten 2014 syftar till att ge europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser bättre rättsliga och ekonomiska ramar för att på så vis främja och stärka den representativa demokratin på europeisk nivå. Svenska politiska partier omfattas inte av regelverket.

Regeringen föreslår att europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i svensk rätt ska jämställas med ideella föreningar. De ska dock till skillnad från ideella föreningar i allmänhet alltid vara bokföringsskyldiga och avsluta bokföringen med en årsredovisning. Vidare föreslås att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna vara revisor i ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse.

– Regeringen välkomnar de förbättrade förutsättningarna för politiskt arbete på europeisk nivå. De lagförslag som vi har tagit fram ansluter till den valfrihet och enkelhet som gäller för politiskt arbete i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00