Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Publicerad

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny bestämmelse i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som handlar om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Ladda ner:

Bestämmelsen innebär att skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande som regleras i Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (SJÖFS 1999:15) ska ske efter kontroll av giltig identitetshandling. Detta ska dock bara gälla om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga.

Förordningen föreslås träda i kraft den 21 november 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

    I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny bestämmelse i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som handlar om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition