Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik Ds 2023:29

Publicerad

I denna promemoria behandlas genomförandet i svensk rätt av ändringar i järnvägsfördraget COTIF som beslutades i september 2018.

Ladda ner:

Den internationella järnvägstrafiken regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

Vid OTIF:s generalförsamling den 25–26 september 2018 beslutades vissa ändringar i fördraget. Ändringarna blir bindande för OTIF:s medlemsstater, däribland Sverige, om ett tillräckligt antal stater godkänner dem. Den huvudsakliga ändringen består i antagandet av ett nytt bihang till fördraget om säkerhetskrav för internationell järnvägstrafik. Dessutom ändras reglerna om ikraftträdande när det gäller framtida ändringar i bihangen. I övrigt är det huvudsakligen fråga om följdändringar med anledning av det nya bihanget och vissa förtydliganden. I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna ändringarna och att dessa, i den utsträckning som det behövs, ska införlivas med svensk rätt i berörda lagar om järnvägstrafik.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Laddar...