Remiss: Promemoria Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg Diarienummer: 2015/07839/RS

Publicerad

Inhämtande av synpunkter på promemorian Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg till (dnr 2015/07839/RS). Senast fredagen den 13 november 2015 kl 13:00 ska synpunkterna ha kommit in till Näringsdepartementet (dnr 2015/07839/RS).

Inhämtande av synpunkter på promemorian Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg till: 

 1. Stockholms tingsrätt
 2. Åklagarmyndigheten
 3. Polismyndigheten
 4. Statens haverikommission 
 5. Sjöfartsverket 
 6. Transportstyrelsen
 7. Konsumentverket
 8. Kustbevakningen
 9. Regelrådet
 10. Migrationsverket
 11. Svensk Sjöfart
 12. Sjöbefälsföreningen
 13. Seko
 14. Sveriges hamnar
 15. Transportindustriförbundet

Synpunkterna ska ha kommit in till Näringsdepartementet (dnr 2015/07839/RS) senast fredagen den 13 november 2015 kl 13:00.
 
Svaren bör lämnas per e-post till Näringsdepartementets registrator med adress n.registrator@regeringskansliet.se med kopia till Peter Kalliopuro.
 
I detta inhämtande av synpunkter ligger att regeringen vill ha synpunkter på promemorian.
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara. Myndigheten avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
 
För andra berörda innebär detta en inbjudan att lämna synpunkter.