Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet Dnr N2016/02157/RS

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliet gav i maj 2015 en utredare i uppdrag att föreslå en transparent och rättssäker processgång för överprövning av länsstyrelsens beslut om jakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn som är förenlig med EU-rätten och andra internationella åtaganden.

Uppdraget redovisades i promemorian "Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur" (dnr. N2015/07181). I promemorian föreslås bl.a. att länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och licensjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol i stället för till Naturvårdsverket, och att dessa beslut ska överprövas av samma domstol, Förvaltningsrätten i Stockholm. Promemorian remitterades under hösten 2015.

Därefter har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i beslut den 18 december 2015 (mål nr 312-15) funnit att överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) står i strid med unionsrätten såvitt gäller jakt efter en art som skyddas av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

Regeringen har den 25 februari 2016 beslutat om en ny instansordning för ärenden om jakt efter de fem stora rovdjuren björn, varg, järv, lo och kungsörn. Länsstyrelsens beslut om jakt efter dessa djur får nu överklagas till allmän förvaltningsdomstol, vilket innebär att länsstyrelsens beslut överprövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Naturvårdsverket är inte längre en instans i överprövningskedjan. Däremot har Naturvårdsverket fortfarande möjlighet att i vissa fall besluta om jakt efter stora rovdjur som första instans. Ändringen träder i kraft den 1 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition