Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Bekämpning av marknadsmissbruk

Publicerad

Ladda ner:

Förslagen i promemorian syftar till att bekämpningen av insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation (marknadsmissbruk) ska effektiviseras. Förslagen syftar även till att i svensk rätt genomföra EU:s marknadsmissbruksdirektiv och komplettera EU:s marknadsmissbruksförordning. Förslagen i promemorian bygger vidare på förslagen i SOU 2014:46 där det bl.a. föreslås ett nytt sanktionssystem på marknadsmissbruksområdet genom införandet av administrativa sanktioner vid sidan av de straffrättsliga påföljderna.

I promemorian föreslås bland annat:

  • att åklagare i samband med åtal ska ha möjlighet att framställa ett yrkande om administrativ sanktion som ska kunna prövas om åtalet ogillas. Förslaget syftar till att undvika situationen att en person – till följd av dubbelprövningsförbudet i Europakonventionen – går helt fri från sanktion om ett åtal ogillas när det funnits möjlighet att påföra administrativ sanktion om det administrativa förfarandet hade valts.
  • att det ska klargöras att förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation i EU:s marknadsmissbruksförordning gäller för fysiska personer som för en juridisk persons räkning genomför sådana åtgärder som är förbjudna.
  • att Finansinspektionen ska ingripa mot åsidosättanden av skyldigheten att offentliggöra insiderinformation, men kan avstå från ingripande om något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Detta handlar om hur tillsynen över emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation ska hanteras, särskilt när det gäller samordningen mellan civilrättsliga sanktioner och de administrativa sanktioner som EU:s marknadsmissbruksförordning förutsätter.
  • att den som har gjort en anmälan till Finansinspektionen om en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen inte ska få göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...