Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk Prop. 2016/17:22

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser
till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen). Den nya lagen innehåller de bestämmelser om utredningsbefogenheter och administrativa sanktioner som marknadsmissbruksförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa. Bestämmelser som föranleds av marknadsmissbruksförordningen införs även i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om elektronisk kommunikation. Följdändringar föreslås i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

I propositionen föreslås vidare en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lagen innehåller de bestämmelser som behövs för att genomföra marknadsmissbruksdirektivet. Med anledning av att straffskalorna för marknadsmissbruksbrott justeras föreslås även justeringar i motsvarande straffbestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter och lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

I propositionen föreslås också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som föranleds av marknadsmissbruksförordningen och de nya befogenheter som Finansinspektionen föreslås få.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...