Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering Ds 2016:6

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag rörande rätt till kollektivavtalsvillkor, entreprenörsansvar och behörighet för svensk domstol.

Ladda ner:

I denna promemoria görs kompletterande överväganden och lämnas delvis avvikande förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), tillämpningsdirektivet, i förhållande till de förslag som tidigare lämnats av Utredningen om nya utstationeringsregler. Förslagen i promemorian rör rätt till kollektivavtalsvillkor, entreprenörsansvar och behörighet för svensk domstol. Förslagen till genomförande av tillämpningsdirektivet i övriga delar berörs inte i promemorian.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition