Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Trygghet för EU-åklagare i Sverige Ds 2022:25

Publicerad

Tydliga arbetsvillkor och social trygghet för svenska europeiska delegerade åklagare i Eppo

Ladda ner:

Det pågår ett lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet för att möjliggöra en svensk anslutning till den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som har behörighet att utreda och åtala brott mot EU:s finansiella intressen. Det kan till exempel handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott.

I april 2022 tillsattes en kompletterande utredning för att se över regelverket för social trygghet, vilket innebär socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring, för de svenska åklagare som ska kunna arbeta som europeiska delegerade åklagare vid Eppo. Syftet med översynen har varit att utreda vissa arbetsrättsliga frågor för dessa åklagare och säkerställa deras rätt till social trygghet, pension och försäkringsskydd.

Utredningen lämnar ett antal bedömningar och förslag på författningsändringar:

  • Om Eppo inte betalar sjuklön för svenska europeiska delegerade åklagare ska Ekobrottsmyndigheten göra det.
  • Ekobrottsmyndigheten ska betala arbetsgivaravgifter för svenska europeiska delegerade åklagare.
  • Ekobrottsmyndigheten ska tillämpa bestämmelser om social trygghet, pension och försäkringsskydd i kollektivavtal som myndigheten är bunden av även för svenska europeiska delegerade åklagare till den del motsvarande förmåner inte betalas av Eppo.
  • Svenska europeiska delegerade åklagare ska till Ekobrottsmyndigheten anmäla frånvaro från sin befattning på Eppo och ange orsaken till frånvaron.

Förslagen föreslås träda i kraft samtidigt som övriga författningsförslag lämnas med anledning av en svensk anslutning till Eppo.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition