Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag kan
förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen
kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken
utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga
arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att skattesatsen på mervärdesskatteområdet
sänks från 25 procent till 12 procent för mindre reparationer av cyklar,
skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Förslaget föreslås träda i kraft
den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition