Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Jämställda pensioner?

Publicerad

I en första fas presenteras i denna skrivelse en bred analys utifrån nio olika områden. Pensionsgruppen kommer med utgångspunkt i analysen fortsätta arbetet med jämställda pensioner. Förhoppningen är att denna antologi med analyser ska ge inspiration till breda diskussioner och inspel om jämställdhet i allmänhet och jämställda pensioner i synnerhet.

Ladda ner:

Vårt allmänna pensionssystem är i grunden könsneutralt - pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. I den meningen har vi ett jämställt pensionssystem. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och män. Så i praktiken ger det jämställda pensionssystemet inte jämställda pensioner. Att det blir så beror på att pensionssystemet är avgiftsbestämt och att pensionen beräknas utifrån hela livets inkomster. Pensionen blir därmed en avspegling av den samlade arbetsinkomsten under livet och eftersom förvärvslivet inte är jämställt så blir inte heller pensionen jämställd. Det fanns sådana skillnader även när pensionsreformen beslutades för 20 år sedan men inte mycket har förändrats i arbetslivet sedan dess och skillnaderna kommer därför bestå under mycket lång tid.

Livsinkomstprincipen är en grundbult i pensionssystemet och dess effekter var också medvetna när pensionssystemet skapades. Att skapa ett pensionssystem som kompenserar för ett ojämställt arbetsliv har heller aldrig ansetts som en bra lösning eftersom det snarast skulle legitimera och befästa det ojämställda arbetslivet. I grunden är det arbetslivet som behöver bli jämställt och då får vi också jämställda pensioner.

Pensionssystem är mycket långsiktiga system eftersom pensionen tjänas in under hela förvärvslivet. Så även om vi skulle få ett jämställt arbetsliv i morgon, så skulle det dröja flera decennier innan den första årskullen med jämställda pensioner skulle träda in i pensionärslivet och det skulle dröja ytterligare decennier innan även de äldre pensionärerna skulle ha jämställda pensioner. Det är mot den bakgrunden som Pensionsgruppen, med företrädare för de sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en genomgripande granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Jämställda pensioner?

    I en första fas presenteras i denna skrivelse en bred analys utifrån nio olika områden. Pensionsgruppen kommer med utgångspunkt i analysen fortsätta arbetet med jämställda pensioner. Förhoppningen är att denna antologi med analyser ska ge inspiration till breda diskussioner och inspel om jämställdhet i allmänhet och jämställda pensioner i synnerhet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition