Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Validering med mervärde Ds 2016:24

Publicerad

Ladda ner:

Promemorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som departementsrådet Elin Landell den 8 april 2014 fick att biträda Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med att utreda överblickbara system för validering (U2014/3014/SAM). Uppdraget genomfördes med stöd av en arbetsgrupp med företrädare från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition