Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk U2019/02278/GV

Publicerad

Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) redovisar i denna promemoria uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt.

Ladda ner:

Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Huvudmännen ska erbjuda en sammanhållen utbildning som utgår från en utbildningsplan.
  • Eleverna inom den sammanhållna utbildningen garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.
  • Arbetsförmedlingen till kommuner ska lämna uppgifter om vilka individer som anvisats till etableringsprogrammet och som omfattas av den s.k. utbildningsplikten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition