Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66

Publicerad

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

 • Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux.
 • Förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå samt av kvalitetsarbetet inom sfi.
 • Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.
 • Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.
 • Tidsbegränsad sfi-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) och fastställda kurstider.
 • Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.
 • Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för undervisningen: Bygga svenska vux.
 • Reglering av distansundervisning inom sfi.
 • Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för sfi och övriga komvux.
 • En plan för ökade behörighetskrav för lärare i sfi.
 • Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.
 • Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition