Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Förordning om skolenhetsregister U2020/04723/GV

Publicerad

På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter. Det finns därför ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter på ett annat sätt och behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I denna promemoria föreslås en ny förordning om ett sådant register.

Ladda ner:

Skolenhetsregistret ska föras av Statens skolverk och innehålla grundläggande uppgifter om skolenheter inom skolväsendet, till exempel skolenhetens namn och besöksadress samt kontaktuppgifter, huvudmannens organisationsnummer, namn, juridisk form samt kontaktuppgifter, rektors namn, vilken utbildning som förekommer vid skolenheten och inriktning för fristående skolenheter. Registret ska på motsvarande sätt innehålla grundläggande uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Uppgifterna i skolenhetsregistret ska få användas av myndigheter och enskilda och Statens skolverk ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

Förordningen föreslås träda i kraft den 23 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förordning om skolenhetsregister

    På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden har Statens skolverk stängt ned de register på skolområdet som baseras på sådana uppgifter. Det finns därför ett behov av att samla in vissa sådana uppgifter på ett annat sätt och behandla dem i ett nytt allmänt skolenhetsregister. I denna promemoria föreslås en ny förordning om ett sådant register.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Svensk författningssamling (1 st)