Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Promemorian innehåller förslag om att författningsreglera de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på allmän kurs på grundläggande respektive gymnasial nivå ska kunna utfärdas av en folkhögskola.

Ladda ner:

Dessutom tydliggörs Folkbildningsrådets roll i arbetet med kvalitetssäkring av folkhögskolornas allmänna kurser inklusive utfärdande av intyg. Det föreslås vidare att det i bilaga 2 till förordningen om den nationella referensramen ska anges att intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola ska motsvara nivå 2 i den nationella referensramen och att intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola ska motsvara nivå 4.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition