Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen (utkast till lagrådsremiss)

Ansvarig: Justitiedepartementet

Det är av stor vikt att det kan göras rättvisande och rättssäkra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. I utkastet till lagrådsremiss lämnas därför förslag på ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning för att utreda den misstänktes ålder får göras.

Ladda ner:

Det föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. En förutsättning ska vara att den misstänktes ålder har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Det kan till exempel handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller om att åldern annars kan förväntas ha betydelse för påföljdsvalet eller straffmätningen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

    Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder.

Proposition (1 st)

  • Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

    Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder.

Riksdagsbeslut (1 st)