Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt N2017/04696/RS

Publicerad

I promemorian föreslås att länsstyrelsen i det enskilda fallet får medge undantag från förbudet i 10 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att använda halvautomatiska vapen med en magasinskapacitet som överstiger två patroner vid jakt efter björn, om länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om jakten.

Ladda ner:

Vidare föreslås att det införs en ny grund i jaktförordningen för beslut om undantag från förbudet att använda halvautomatiska vapen med en magasinskapacitet som överstiger två patroner vid björnjakt. Det föreslås också att beslut om undantag från detta förbud får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.