Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform ID-nummer: Ds 2017:40

Ladda ner:

Med anledning av de nya EU-bestämmelserna redovisas i denna
promemoria bedömningar och förslag till författningsändringar
inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende
den officiella statistiken.

Vidare föreslås vissa författningsändringar för att bl.a. förbättra
statistikansvariga myndigheters förutsättningar att framställa
statistik.

De flesta författningsändringarna föreslås träda i kraft den
25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska
börja tillämpas.