Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande S2017/04463/SF

Publicerad

Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Detta under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå. Från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år gäller det även för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

    Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Detta under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå. Från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år gäller det även för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

    Regeringen föreslår att skydd av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, också ska gälla för studerande som inte får studiemedel. Förutsättningarna är att studierna är eftergymnasiala. Från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 ska SGI även gälla för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.